Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 5: Bài tập: Phân tích và so sánh các tháp dân số năm 1989 và 1999

Bài 1: Xét tháp tuổi của dân số năm 1989 và 1999.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về:

– hình dạng của tháp

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi

– Tỷ lệ dân số phụ thuộc vào nó

Câu trả lời:

– Hình dáng tháp: Cả hai tháp đều có đế rộng và đỉnh nhọn, nhưng phần đế của nhóm 0-4 tuổi năm 1999 hẹp hơn năm 1989.

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi:

+ Năm 1989: Nhóm tuổi 0-14: 39%, Nhóm tuổi: 15-59: 53,8%, Nhóm tuổi trên 60: 7,2%. 1999: Nhóm tuổi 0-14: 33,5%, Nhóm tuổi: 15-59: 58,4%, Nhóm tuổi trên 60: 8,1%

+ Tuổi dưới và trong độ tuổi lao động đều cao, nhưng tuổi dưới độ tuổi lao động năm 1999 thấp hơn năm 1989. Tuổi lao động và không lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

– Tỷ lệ dân số phụ thuộc còn cao (1989: 85,8%, 1999: 71,2%).

(Tỷ số phụ thuộc: tỷ số giữa số người trong độ tuổi lao động, số người trong độ tuổi lao động và số người trong độ tuổi lao động trong dân số của một vùng hoặc quốc gia).

Bài 2: Sử dụng bảng phân tích và so sánh trên, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích lý do.

Xem thêm: Lời giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 27: Bài tập: Kinh tế biển của các vùng biển Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Câu trả lời:

Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta có sự thay đổi.

– Nhóm tuổi 0-14 giảm từ 39% năm 1989 xuống 33,5% năm 1999 (giảm 5,5%), phản ánh việc thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Nhóm tuổi 15-59 tăng từ 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) do bùng nổ dân số trong giai đoạn trước.

– Nhóm tuổi trên 60 tăng từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) do chất lượng cuộc sống được cải thiện; Tiến bộ y tế…

Bài 3: Cơ cấu tuổi của dân số nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế – xã hội? Chúng ta phải làm gì để từng bước vượt qua những khó khăn đó?

Câu trả lời:

– Những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số theo độ tuổi đối với sự phát triển kinh tế – xã hội:

+ Thuận lợi: do cơ cấu dân số trẻ nên có nguồn việc làm dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, hỗ trợ phát triển kinh tế …

+ Khó khăn: áp lực lớn về việc làm, tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế …

– Đo lường:

+ Thực hiện tốt các biện pháp dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Xem thêm: Giải thích cụm từ uốn lưỡi bảy lần trước khi bạn nói

+ Sự phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các ngành, các vùng.

+ Phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở thành thị, đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

+ Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo thanh niên để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

Comments are closed.