Business is booming.

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải bài tập môn Địa lý lớp 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hòa nhập

Câu 1: Bối cảnh quốc tế đã ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta những năm cuối thế kỉ 20?

Câu trả lời:

– Bối cảnh: Tình hình quốc tế rất phức tạp (Nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không thành công. Liên Xô, thành trì của phe xã hội chủ nghĩa tan rã, nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác chuyển đổi kinh tế và phát triển đường dẫn, v.v.).

– Ảnh hưởng đến công cuộc Đổi mới của nước ta:

  • Đổi mới ở nước ta là tất yếu và không còn sự lựa chọn nào khác.

  • Nước ta đang học hỏi kinh nghiệm của các nước để lựa chọn phương hướng Đổi mới đúng đắn, đưa công cuộc Đổi mới của nước ta đi đến thành công.

Câu 2: Tìm những ví dụ về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Câu trả lời:

Một số thành tựu đã đạt được là:

  • Lạm phát được đẩy lùi.

  • Tốc độ tăng trưởng GDP khá cao. Năm 1999, mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 4,8% và đến năm 2005 đã tăng lên 8,4%.

  • Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong cơ cấu, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng nhanh nhất, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần.

  • Cơ cấu kinh tế theo khu vực có sự thay đổi đáng kể.

  • Đạt nhiều thành tích xóa đói giảm nghèo.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 12 bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Comments are closed.