Business is booming.

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

(trang 81 sgk Lịch Sử 10): – Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Trả lời:

– Đồng hóa nhận dân ta, dễ cai trị để biến nước ta trở thành quận huyện của Trung Quốc.

(trang 82 sgk Lịch Sử 10): – Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

Trả lời:

– Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

– Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

(trang 82 sgk Lịch Sử 10): – Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

Trả lời:

– Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

– Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Câu 2 (trang 82 sgk Sử 10):Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Lời giải:

– Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đô hộ hà khắc tuy nhiên không khống chế được các làng xóm người Việt.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Do ý thức giữ gìn văn hóa, đấu tranh chống lại chính sách đô hộ của chính quyền phương Bắc. Do làng xóm-cơ sở xã hội của người Việt vẫn do người Việt đứng đầu.

Comments are closed.