Business is booming.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 1 (trang 74 sgk Lịch sử 8): Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của kịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Lời giải:

– Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

– Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất.

– Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

– Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

– Sự phát triể của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 (trang 74 sgk Lịch sử 8): Hãy nêu nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Lời giải:

– Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp.

– Sự phát triển của phong trài công nhân quốc tế.

– Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Comments are closed.