Business is booming.

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

(trang 77 sgk Lịch Sử 9): – Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

Trả lời:

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha…) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

– Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập năm 1936 do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt đã thắng cử lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.

– Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.

– Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

(trang 79 sgk Lịch Sử 9): – Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

Trả lời:

– Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

– Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

– Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).

– Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội với hai nạn rưỡi người tham gia.

– Phong trào báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

– Đấu tranh nghị trường.

(trang 80 sgk Lịch Sử 9): – Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Trả lời:

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 1 (trang 80 sgk Sử 9):Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Lời giải:

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Xem thêm:  Kể về những kỉ niệm bên ông nội của em – Văn mẫu tuyển chọn lớp 3

Câu 2 (trang 80 sgk Sử 9):Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

Lời giải:

* Giai đoạn 1930-1931:

– Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

– Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

– Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

– Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

– Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

– Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

– Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

– Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Comments are closed.