Business is booming.

Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 1:

Cho phản ứng: 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Trong phản ứng này, nguyên tử natri.

A. bị oxi hóa.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. không bị oxi hóa, không bị khử.

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

A đúng.

Bài 2: Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+;

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận 2 mol electron.

C. đã nhường 1 mol electron.

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

B đúng

Bài 3: Cho các phản ứng sau:

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

A đúng.

Bài 4:

Dấu hiện để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử:

A. Tạo ra chất kết tủa.B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Bài 5:

Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) C + H2O → CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

e) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

f) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 6:

Lấy ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng hóa hợp không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

Ba thì dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 1 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Ba thí dụ phản ứng hóa hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 2 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 7:

Lấy ba thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa – khử:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 3 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Ba thí dụ phản ứng phân hủy không phải là phản ứng oxi hóa – khử:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 4 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 8:

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

Sỡ dĩ phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Bài 9:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 5 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 29: Oxi – Ozon

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 6 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Phản ứng oxi hóa – khử là (1) và (2).

giai hoa lop 10 bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co 7 - Giải Hóa lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Phản ứng oxi hóa – khử là: (1), (2), (3)

Comments are closed.