Business is booming.

Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 1:

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 notron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng. Z = 75, số khối A = 75 + 110 = 185

Bài 2:

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 notron, 19 proton và 19 electron?

giai hoa lop 10 bai 4 cau tao vo nguyen tu 1 - Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Lời giải:

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 notron và 19 proton và 19 electron. Suy ra Z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39.

Bài 3:

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2.

B. 5.

C. 9.

D. 11.

Lời giải:

B đúng.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau: 1s22s22p5. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Bài 4:

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Lời giải: D đúng.

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bố như sau 1s22s22p63s23p4.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Bài 5:

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Lời giải:

a) Lớp: Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp: Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp. 

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phân lớp cho biết số obitan và số electron tối đa.

Bài 6:

Nguyên tử agon có kí hiệu là giai hoa lop 10 bai 4 cau tao vo nguyen tu 2 - Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

– Hãy xác định số proton, số proton trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

– Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Lời giải:

Z= 18 suy ra trong hạt nhân Ar có 18p và 22n (40 – 18), lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau: 1s22s22p63s23p6.

Comments are closed.