Business is booming.

Giải Hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron

Giải Hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron

Giải Hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron

Bài 1:

Nguyên tử có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

A. s.

B. p.

C. d.

D. f.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng

Bài 2:

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn đáp án đúng.

Lời giải: C: 1s22s22p63s23p4 có Z = 16.

Bài 3:

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z =13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Lời giải:

Câu D là sai.

Bài 4:

Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết: các nguyên tố có số hiệu nguyên từ từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì).

Lời giải:

Giải Hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron

Bài 5:

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lầnl ượt bằng 3, 6, 9, 18?

Lời giải:

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Z = 3: 1s22s1 ; Z = 6: 1s22s22p2;

Z = 9: 1s22s22p5 ;Z = 18: 1s22s22p63s23p6.

Bài 6:

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là:

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại? là phi kim? Vì sao?

Lời giải:

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thể viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau:

a) Z = 1: 1s1 ; Z = 3: 1s22s1;

b) Z = 8: 1s22s22p4 ; Z = 16: 1s22s22p63s23p4;

c) Z = 7: 1s22s22p3 ; Z = 9: 1s22s22p5

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tố có Z = 8, 16, 7, 9 là phi kim.

Comments are closed.