Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 1 (trang 61 SGK Hóa 11): Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 2 (trang 61 SGK Hóa 11): Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:

A. Mg3(PO4)2

B. Mg(PO3)2C. Mg3P2

D. Mg2P2O7

Lời giải:

Đáp án C

Bài 3 (trang 61 SGK Hóa 11):

a) Lập các phương trình hóa học sau đây:

  NH3 + Cl2 (dư) → N2 +..

  NH3(dư) + Cl2 → NH4Cl + ….

 NH3 + CH3COOH → …

  (NH4)3PO4to→ H3PO4 + …

  Zn(NO3)2to→ …

b) Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

  (1) K3PO4 và Ba(NO3)2

  (2) Na3PO4 và CaCl2

  (3) Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1:1

  (4) (NH4)3PO4 + Ba(OH)2

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 4 (trang 61 SGK Hóa 11): Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 5 (trang 62 SGK Hóa 11):

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 6 (trang 62 SGK Hóa 11): Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

a. Tăng

b. Giảm

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 7 (trang 62 SGK Hóa 11): Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 6 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 8 (trang 62 SGK Hóa 11): Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm H3PO4 trong dung dịch tạo thành?

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 7 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 9 (trang 62 SGK Hóa 11): Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ?

Lời giải:

10ha khoai tây cần 60.10 = 600 kg nitơ

Ta có:

giai hoa lop 11 bai 13 luyen tap tinh chat cua nito photpho va cac hop chat cua chung 8 - Giải Hóa lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Comments are closed.