Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Giải Hóa lớp 11 Bài 17: Silic và hợp chất của silic

Bài 1 (trang 79 SGK Hóa 11): Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa?

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Bài 2 (trang 79 SGK Hóa 11): Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 17 silic va hop chat cua silic 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Bài 3 (trang 79 SGK Hóa 11): Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit

Lời giải:

Đáp án C.

Vì SiO2 là chất rắn không tan trong nước.

Bài 4 (trang 79 SGK Hóa 11): Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

Lời giải:

Sơ đồ: SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3

Phương trình phản ứng:

  SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

  Na2SiO3 + 2HCl → NaCl + H2SiO3

Bài 5 (trang 79 SGK Hóa 11): Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3 ↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 17 silic va hop chat cua silic 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Bài 6 (trang 79 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 17 silic va hop chat cua silic 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

  C + NaOH → không phản ứng

 Si + 2NaOH + 2H2O → Na2SiO3 + 2H2

Từ ptpư ta có: nSi = 0,5nH2 = 0,5.0,6 = 0,3 mol

=> mSi = 0,3.28 = 8,4 g

giai hoa lop 11 bai 17 silic va hop chat cua silic 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic

Comments are closed.