Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Giải Hóa lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Giải Hóa lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài 1 (trang 10 SGK Hóa 11): Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit? Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Lời giải:

Định nghĩa axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+

Ví dụ:

  HCl → H+ + Cl

  H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+ thí dụ như HCl, HBr…

  HCl → H+ + Cl

– Axit nhiều nấc là những axit phân li nhiều lần ra H+

Ví dụ:

  H2S ⇔ H+ + HS

  HS ⇌ H+ + S2-

H2S là axit hai nấc.

  H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4

  H2PO4 ⇌ H+ + HPO42-

  HPO42- ⇌ H+ + PO43-

H3PO4 là axit ba nấc.

– Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH

  Ba(OH)2 ⇌ Ba2+ + 2OH

– Hiđroxit lưỡng tính: là những chất khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa cso thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2

  Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH

+ phân li kiểu bazơ

Al(OH)3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O

  HAlO2 ⇌ AlO2- + H+

+ phân li kiểu axit

– Muối trung hoà: là những muối mà phân tử không còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3

  Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic

– Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2

  NaHSO4 → Na+ + HSO4

Gốc axit HSO4 lại phân li ra H+

  HSO4 ⇌ H+ + SO42-

Bài 2 (trang 10 SGK Hóa 11): Viết phương trình điện li của các chất sau:

a. Các axit yếu H2S; H2CO3

b. Bazơ mạnh: LiOH

c. Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d. Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài 3 (trang 10 SGK Hóa 11):Theo thuyết A-re-ni-ut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và một bazơ.

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 4 (trang 10 SGK Hóa 11): Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M

B. [H+ ] < [CH3COO ]

C. [H+ ] > [CH3COO ]

D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án D

– Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

  CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO

Vì vậy [H+] < [CH3COO]= 0,1M

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 33 : Luyện tập : Ankin

Bài 5 (trang 10 SGK Hóa 11): Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M ;       B. [H+ ] < [NO3 ]

C. [H+ ] < [NO3] ;       D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án A

– Do HNO3 là chất điện li mạnh nên nó phân li hoàn toàn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3

0,1       0,1      0,1 (M)

⇒ [H+ ] = [NO3 ] = 0,1M

Comments are closed.