Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Giải Hóa lớp 11 Bài 30: Ankađien

Bài 1 (trang 135 SGK Hóa 11): Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8

Lời giải:

Định nghĩa:

– Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

– Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Bài 2 (trang 135 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

a. Isopren tác dụng với hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren tác dụng với brom trong (trong CCl4) Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1: 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1, 4.

c. Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 30 ankadien 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Bài 3 (trang 135 SGK Hóa 11): Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Tìm công thức cấu tạo có thể có của X

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 30 ankadien 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Bài 4 (trang 135 SGK Hóa 11): Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

A. Butan ;   B. Isobutan ;   C. Isobutilen ;   D. Pentan

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 30 ankadien 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Bài 5 (trang 136 SGK Hóa 11): Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

giai hoa lop 11 bai 30 ankadien 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 30 ankadien 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 30 : Ankađien

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Comments are closed.