Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Giải Hóa lớp 11 Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

I – Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

– Tiến hành thí nghiệm: Như SGK

– Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.

C2H5OH —(to, H2SO4)→ CH2 = CH2 + H2O

  + Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt.

  + Khí bay lên tác dụng dung dịch KMnO4 thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của MnO2.

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2↓ + 2KOH

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

– Tiến hành thí nghiệm: Như SGK

– Hiện tượng và giải thích: 

  + Có khí sinh ra

CaC2 + 2H2O → CH≡CH + Ca(OH)2

  + Khi qua dd KMnO4 và dd AgNO3 trong NH3 thì kết tủa màu vàng nhạc là bac axetilua.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Comments are closed.