Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Giải Hóa lớp 11 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ;    B. 3

C. 4 ;    D. 5

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

– 4 đồng phân hiđrocacbon thơm của C8H10 là:

Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác 

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11): Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 3 (trang 159 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 4 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 5 (trang 160 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 1: Sự điện li

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 6 (trang 160 SGK Hóa 11): Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 6 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 7 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 7 (trang 160 SGK Hóa 11): Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 8 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 8 (trang 160 SGK Hóa 11): So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 9 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 10 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 9 (trang 160 SGK Hóa 11): Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2 (theo tỉ lệ mol 1:1, xúc tác Ni)

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 11 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 10 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

Lời giải:

– Cho 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

– Với 2 hỗn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 (nóng) thì là toluen, còn lại là benzen.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 12 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 13 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 12 (trang 161 SGK Hóa 11): Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi.

Lời giải:

Úp miệng phễu có gắn giấy đục lỗ trên hỗn hợp naphtalen và tạp chất, đun nóng (lắp dụng cụ như hình 7.3/Sách giáo khoa trang 157), naphtalen thăng hoa tạo các tinh thể hình kim bám trên mặt giấy, ta thu được naphtalen tinh khiết.

Bài 13 (trang 161 SGK Hóa 11): Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 14 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 15 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Theo phương trình phản ứng: nstiren = nbenzen

Nhưng do hiệu suất = 78,00%

giai hoa lop 11 bai 35 benzen va dong dang mot so hidrocacbon thom khac 16 - Giải Hóa lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

=> Khối lượng stiren = 1.104.104(g) = 1,04 (tấn)

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Comments are closed.