Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Giải Hóa lớp 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 1 (trang 162 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 2 (trang 162 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 36 luyen tap hidrocacbon thom 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 3 (trang 162 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 36 luyen tap hidrocacbon thom 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 4 (trang 162 SGK Hóa 11): Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 36 luyen tap hidrocacbon thom 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 5 (trang 162 SGK Hóa 11): Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X?

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 36 luyen tap hidrocacbon thom 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 6 (trang 162 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

A. C7H8 ;    B. C8H10

C. C6H6 ;    D. C8H8

Lời giải:

– Đáp án D

– Gọi công thức phân tử của X là CxHy

giai hoa lop 11 bai 36 luyen tap hidrocacbon thom 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

=> Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8

Comments are closed.