Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11): Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.c) Khi tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I.

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat và kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.

f) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

Lời giải:

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ

e) Đ

f) S

Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11): Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. Lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Bài 4 (trang 213 SGK Hóa 11): Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO2 thu được (đo ở cùng điều kiện) thoát ra:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

A. Từ hai ống nghiệm là bằng nhau.

B. Từ ống nghiệm thứ nhất nhiều hơn ống nghiệm thứ hai.C. Từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.

D. Từ mỗi ống nghiệm đều lớn hơn 2,24 lít (đktc).

Lời giải:

– Đáp án C

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Từ phương trình phản ứng: số mol CO2 thoát ra từ ống nghiệm hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.

Bài 5 (trang 213 SGK Hóa 11): Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

Lời giải:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3   (1)

CH3COOH + Na → CH3COONa + H2O   (2)

Theo (1):

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Bài 6 (trang 213 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Lời giải:

Các phương trình hóa học của dãy chuyển hóa trên:

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11): Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 6 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Lời giải:

– Đáp án D.

– Vì X tác dụng với AgNO3 trong NH3 nên X phải là anđehit.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết

Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11): Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X?

Lời giải:

Hợp chất X đơn chức tác dụng được với AgNO3/NH3 thu được bạc kết tủa nên X là anđehit đơn chức.

Gọi công thức phân tử của X là R-CHO

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Theo phương trình:

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 7 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

CTCT của X là: CH3-CH2-CHO (propanal)

Bài 9 (trang 213 SGK Hóa 11): Axit fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 8 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Bài 10 (trang 213 SGK Hóa 11): Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.

Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

  CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu+ H2O   (1)

  CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3    (2)

giai hoa lop 11 bai 46 luyen tap andehit xeton axit cacboxylic 9 - Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Comments are closed.