Business is booming.

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12):

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO.

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Lời giải:

a – Đ.

b – S.

c – Đ.

d – Đ.

e – S.

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12):

Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este của nhau?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):

Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT CH3O2Na có CTPT là CH3COONa

Như vậy X là: CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12):

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.

giai hoa lop 12 bai 1 este 1 - Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm xảy ra nên este đã phản ứng hết. Còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 1: Sự điện li

giai hoa lop 12 bai 1 este 2 - Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12):

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23.

Tên của X là:

A. Etyl axetat.

B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat.

D. Propyl fomiat.

Lời giải:

Đáp án A.

Ta có.

giai hoa lop 12 bai 1 este 3 - Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Z: C2H5OH => X: CH3COOC2H5

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12):

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol X và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Lời giải:

Ta có

Số mol CO2: nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Số mol nước là: nH2O = 5,4/27 = 0,3 (mol)

Ta thấy nCO2 = nH2O => este là no đơn chức CTPT CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

neste = 0,3/n => Meste = 7,4/(0,3/n) = 74/3 n

Có 3(14n + 32) = 74n => n = 3

Công thức phân tử của este X là C3H6O2

Số mol X là nx = 7,4/74 = 0,1 (mol)

Cọi CTPT RCOOR1

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y: R1OH

My = 3,2/0,1 = 32 => Y: CH3OH

X: CH3COOCH3

Z: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) => mZ = 01. 82 = 8.2(g)

Công thức cấu tạo của X:

giai hoa lop 12 bai 1 este 4 - Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Comments are closed.