Business is booming.

Giải Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Giải Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Giải Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 1: Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.

Lời giải:

Axit HCl tác dụng với muối cacbonat tạo thành axit cacbonic.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2CO3

H2CO3 là axit không bền, bị phân hủy ngay cho CO2 và H2O nên phương trình được viết là:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 2: Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:

MgCO3 có tính chất của muối cacbonat.

– Tác dụng với dung dịch axit:MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2↑ + H2O.

– MgCO3 không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch muối và dung dịch bazơ.

– Dễ bị phân hủy:MgCO3 → MgO + CO2.

Bài 3:

Giải Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Lời giải:

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2 → CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bài 4: Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a) H2SO4 và KHCO3

b) K2CO3 và NaCl

c) MgCO3 và HCl

d) CaCl2 và Na2CO3

e) Ba(OH)2 và K2CO3

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Những cặp chất tác dụng với nhau:

a) H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2↑+ 2H2O

c) MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

d) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 19: Sắt

e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

Cặp chất không tác dụng với nhau: b).

Bài 5:

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Lời giải:

nH2SO4 = 980 / 98 = 10 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O

nCO2 = 10 x 2 = 20 mol.

VCO2 = 20 x 22,4 = 448 lít

Comments are closed.