Business is booming.

Giải Hóa lớp 9 bài 36: Metan

Giải Hóa lớp 9 bài 36: Metan

Bài 1:

Trong các khí sau: CH4, H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?

Lời giải:

a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một: CH4và O2, H2 và O2; H2 và Cl2 ; CH4 và Cl2.

b) Các khí trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ: CH4 và O2; H2 và O2.

Bài 2:

Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng? Phương trình hóa học nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H2(ánh sáng).

b) CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl(ánh sáng).

c) 2CH4 + Cl2 → 2CH3Cl + H2(ánh sáng).

d) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl(ánh sáng).

Lời giải:

Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d. Các trường hợp còn lại đều sai.

Bài 3:

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết thể tích các khí đo ở đktc.

Lời giải:

nCH4 = 11,2 /22,4 = 0,5 mol.

Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

nO2 = 1 mol.

nCO2 = 0,5 mol.

VO2 = 1 x 22,4 = 22,4 lít.

VCO2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 lít.

Bài 4:

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để:

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Lời giải:

a) Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư, khí ra khỏi dung dịch là CH4 có lẫn hơi nước, cho chất làm khô như CaO khan, thu được CH4 tinh khiết.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O.

b) Cho CaCO3 thu được ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sẽ thu được khí CO2. Làm lạnh để ngưng tụ H2O sẽ thu được CO2 tinh khiết.

Comments are closed.