Business is booming.

Giải Hóa lớp 9 bài 37: Etilen

Giải Hóa lớp 9 bài 37: Etilen

Bài 1:

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 – CH3.

b) CH2 = CH2.

c) CH2 = CH – CH = CH2.

Lời giải:

a) Có 1 liên kết đơn.

b) Có 1 liên kết đôi.

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kết đơn.

Bài 2:

Điền các từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan        
Etilen        

Lời giải:

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan Không Không Không
Etilen Có 1 liên kết đôi

Bài 3:

Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có sẵn trong khí metan để thu được metan tinh khiết.

Lời giải:

Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brom dư, khi đó etilen phản ứng tạo thành đibrometan là chất lỏng ở lại trong dung dịch và chỉ có metan thoát ra.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Bài 4:

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng cháy etien:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

nC2H4 = 4,48 /22,4 = 0,2 mol.

nO2 = 0,2 x 3 = 0,6 mol.

VO2 = 0,6 x 22,4 = 13,4 lít.

b) Thể tích không khí = 13,4 x 100 / 20 = 67,2 lít

Comments are closed.